1686 Ålborg Stift

Skift til: navigering, søgning

Wen Sysel
[redigér]

Horns Herred og Vennebjerg Herred
[redigér]

kan bekvemmeligst sammenlægges og tinghuset sættes ved Astrup Kirke, som er midt i begge herrederne, hvor tinget bedst om mandagen kan holdes, som det hidtil dags på begge steder er holdt.

Af fogederne som herrederne til dato har betjent er Jens Nielsen byfoged i Hjørring, som på 15 års tid har været herredsfoged i Horns Herred, den dygtigste og bedste til disse 2 herreder at betjene, såsom han formedelst hans skikkelighed, vederhæftighed og gode forstand, noksom meriterer dertil at befordres, om det eders kgl. maj. således i nådebehage, og herredsfogeden udi Vennebjerg Herred Jacob Steffensen derimod er ganske udygtig til bestillingen, tilmed kan hverken læse eller skrive.

Af skriverne er Ebbe Jørgensen herredsskriver i bemeldte Horns Herred, fattig, dog lever et skikkelig levned, skriver en god hånd, og til dato fra anno 1670, da han kom til bestillingen samme hans charge uden nogen klage (det os er bevidst) har forestået. Herredsskriveren i Vennebjerg Herred Friderich Oluffsen skal efter beretning være vederhæftig, mens, som han uden sin bestilling melerer sig med så mange andre fremmede affaires, så indstilles udi dybeste underdanighed til eders kgl. majestæts nåde, hvilken af disse tvende skrivere, der fremdeles skal blive ved bestillingen, og betjene herredet og eders kgl. majestæts ting.

Dersomhelst det behager eders kgl. majestæt forskrevne herreder således at lade sammenlægge, kunne det herefter kaldes enten Astrup Herred af kirken, hvor ting skulle holdes, eller og Hjørring Herred af Hjørring by, som og midt udi samme herreder ungefær er beliggende.

Udi disse herreder er ingen kgl. birker, mens alene Gårdbo Birk, grev Rantzau tilhørig, og kan de længst fraliggende ikkun have to mil til ting, formedelst samme birk, som er imellem Horns Herred og Skagen.

Børglum Herred og Jerslev Herred
[redigér]

kan magelig sammenlægges, og tinghuset anrettes i Vrejlev sogn på Vester Årup hede, som er skellet imellem begge herrederne, og næsten lige nær fra begge ender og sider, hvor ting kunde holdes om torsdagen, som det hidtil dags haver været holdt i Jerslev Herred, såsom det holdes om tirsdagen i Hjørring.

Af herredsfogederne, som nu retten betjener er Hans Mortensen herredsfoged i Børglum Herred den dygtigste, som uanset han er en ung mand, og ikkun været ved bestillingen siden den 1. dec. 1685, er det dog venteligt at han bestillingen til eders majestæts tjeneste med tilbørlig pligtighed og vindskibelighed skal forestå. Herredsfogeden i Jerslev Herred Jacob Sørensen er derimod en af de udygtigste her i landet, thi foruden hans uforstand og malice haver han ikke det ringeste til levnedsmiddel, hvorudover han uden nogen konsideration til retten gør hvad ham selv lyster, så som den forurettede dog ingen oprejsning for deres skadelidelse hos ham kan vinde.

Skriveren Peder Jensen Bieverschow, som begge tingene for skriver til dato efter kgl. bestalling haver betjent, er god og dygtig nok derved fremdeles at forblive.

Hvorfor begge herrederne kunde herefter under et kaldes Jerslev Herred, såsom Børglum Kloster, hvoraf det andet herred havde sit navn er tillige med dets underliggende gods fra eders kgl. majestæt udlagt, og tilhører nu velbårne Christian Reez som til samme sit gods haver fri birkerettighed. Ellers ingen kgl. birker her udi herredet, men proprietær-birker.

Skal så ingen kunde have over 2 mil til ting.

Hvetbo Herred, Kær Herred og Hals Birk
[redigér]

kan og sammenlægges, og ting holdes om fredagen på Biersted hede, så havde de lige langt fra øster og vester derhen.

Iblandt tingfogederne finder vi ej nogen, som vi tør understå os for eders kgl. majestæt til det ny herreds administration at foredrage. Var derfor godt om eders kgl. majestæt dette herred med en anden fornuftig og skikkelig herredsfoged allernådigst ville forsyne, hvortil vi ingen bedre ved for eders kgl. majestæt allerunderdanigst at gøre forslag om en Matthias Pedersen af HørbylundKlarupgård, som tilforn haver været eders kgl. majestæt komissarius over købstæderne udi Jylland, han er både fornuftig, skikkelig og vederhæftig, hvorfor vi allerunderdanigst ville formode at herredet ved ham tilbørligen skal vorde forsynet.

Af skriverne er Anders Sørensen herredsskriver i Hvetbo Herred den bedste og dygtigste som af desårsag formodes til samme herreders betjening herefter at blive befordret, Dog var det fornøden at han blev tilholdet at flytte et andetsteds hen, ungefær midt i herredet, såsom han bor tæt ved vesterkanten yderst udi Hvetbo Herred, på det parterne, som haver deres sager til tinget, ej med deres breves og dommes affordring ved slig vidtløftige rejser skulle besværes.

Den anden herredsskriver i Kær Herred, som og er birkeskriver til Hals Birketing er udygtig og uskikkelig, foruden det han skriver ilde og ukorrekt.

Dersom disse 2 herreder og Hals Birk efter eders kgl. majestæts egen allernådigste behag til et herred blev indrettet kunde det herefter kaldes Kær Herred.

I det øvrige ingen andre birker her udi herredet, og kan de længst fraliggende ikkun have 2½ mil til ting.

Ellers kunne vi ikke underlade eders kgl. majestæt allerunderdanigst at foredrage hvorledes i Kær Herred ligger en landsby kaldet Sundby, på den anden side af Limfjorden, lige over for Ålborg, som haver sin egen kirke, og uanset det ligger udi herredet, så er den dog draget under Ålborg jurisdiktion, endog Limfjorden går derimellem så man undertiden udi storm og uvejr ikke kan komme over. Samme beskaffenhed haver det og med en liden peninsula kaldet Gjølland, liggendes ved Limfjorden under Hvetbo Herred som og drages under Ålborg Ret, end dog der er en stor mil over fjorden til Ålborg og 1½ mil, når man skal rejse til lands omkring vandet. Undersåtterne endogså heller ville svare under herredstinget, som herefter bliver holdt ikke langt derfra.

I lige måde forholdes med en anden liden ø udi Limfjorden, kaldet Egholm, hvorpå er ikkun 4 gårde assessor Tøger Lassen tilhørig, som tilforn svarede under Kær Herred, mens på nogen tid skal være lagt under Ålborg Ret, formedelst de der søger kirken, hvilket synes et slet fundament, eftersom her i Danmark på mange steder ligger landsbyer ved købstæderne, og søger der deres sognekirke, dog svarer under herredet, så vidt retten angår, tilmed som Ålborg by ikke står under Viborg Landsting, og forskrevne steder ligger under og udi herrederne, og har ingen dependence af Ålborg by eller dets jurisdiktion foruden adskillige mange inconveniencer, som slig rettens administration kunne forårsage, så formodes allerunderdanigst at forskrevne 3 steder herefter bliver under herredet, som de er beliggende, så vidt rettens administration angår, hvorom eders kgl. majestæts allernådigste vilje allerunderdanigst ervartes.

Øster Han Herred og Vester Han Herred
[redigér]

som i forrige tider af en herredsfoged haver været betjent, kan og sammenlægges, og ting holdes om løverdagen ved en landsby, kaldet Brøndum udi Kollerup sogn, hvilket om end skønt det ikke er midt udi herrederne, så er det dog det bekvemmeligste sted for landsåtterne formedelst en stor og vanskelig vejles skyld, som går i en stor del igennem landet.

Herredsfogeden udi Øster Han Herred er Mathias Tøxen og i Vester Han Herred Gregers Andersen, som begge er af en kondition, aldeles uduelige og udygtige og derforuden ganske uvederhæftige, hvorfor parterne ikke kan få den ret til tinget, som loven tilholder. I hvis sted kunne antages en mand der udi egnen, navnlig Anders Jensen i Vester Thorup, som er eders kgl. majestæts delefoged, og den skikkeligste og dygtigste mand der i Orten, som den ny rettens administration kan betroes, såfremt det eders kgl. majestæt således i nådebehage.

Med skriverne Niels Lauridsen og Niels Nielsen har det samme beskaffenhed, som med fogederne, de er begge gamle, vanvittige og udygtige, og derforuden haver sagt sig fra bestillingen, særdeles Niels Nielsen i Øster Han Herred, som samme sin bestilling har ladet betjene ved en fremmed, dog uden kgl. tilladelse eller bestalling, hvorfor indstilles til eders kgl. majestæts nåde at Frantz Voigt, som på nogen tid haver haft tilsyn med eders kgl. majestæts forstrande i Jylland, dette herredsskriveri allernådigst måtte betroes, eftersom han er dygtig til denne bestilling at betjene.

Herredet kan herefter kaldes Han Herred; er ingen birker her udi herrederne uden Oxholms Birk, generalmajor Lewetzov tilhørig, og kan de længst fraliggende ungefær have 3 mil til tinge.

Tyeland
[redigér]

Tyeland er 8 mile i længden og strækker sig fra Oddesund og fra Vester Han Herred imellem Vesterhavet og Limfjorden, og er i bredden sommesteds 2 mil, sommesteds 1½ og ikkun én mil, haver hidtil dags været afdelt udi 4 herreder, men kan herefter magelig betjenes ved 2 tinge.

Hillerslev Herred og Hundborg Herred
[redigér]

med Nørhå Birk, eders majestæt tilhørig, som ligger i Hundborg Herred, og består ikkun af ét sogn, kan bekvemmeligst sammenlægges, og tinghuset sættes sønden Skinnerup ved en høj kaldes Møgelhøj, hvor tinget om tirsdagen kunde holdes.

Af herredsfogederne, som nu retten betjener er Emmiche Erichsen herredsfoged udi Hillerslev Herred den bedste og dygtigste til den ny rettes betjening, som og formedelst hans skikkelighed og god forstand meriterer derved at forblive fremfor Jens Lauridsen herredsfoged udi Hundborg Herred, som til slig bestilling er udygtig, lige såvel som birkefogeden til Nørhå Birk Mads Christensen, som desforuden tillige med skriveren ikke ved nogen kgl. bestalling til deres bestillinger er autoriserede.

Af herredsskriverne Christen Madsen og Hans Tommesen er der ingen som vi tør understå os eders kgl. majestæt til tjeneste at rekommandere, såsom deres uskikkelighed, slemme skrift, og ilde holdne tingbog, bærer vidnesbyrd om deres udygtighed. I hvis sted kunne antages en person, navnlig Laurids Jensen, hvis fader er en af de bedste og vederhæftigste mænd i Thisted, og som denne hans søn både har rejst for ham mange gange til Holland og er hel skikkelig og vittig, så formodes at retten ved ham forsvarlig skal vorde betjent, såfremt det eders kgl. majestæt således i nåde behager.

Når disse to herreder således blev sammenlagt og ting som forskrevet står indrettet, kunde de længst fraliggende næppe have 2 mil til tinget, og herredet kaldes Nørre Herred i Tye eller Thisted Herred af Thisted by, som ligger midt imellem begge herrederne.

Ellers ingen birker.

Hassing Herred og Refs Herred
[redigér]

kan føjelig sammenlægges og tinghuset anrettes på en liden hede imellem Visby og Grurup, som er midt imellem begge herrederne, hvor ting bedst om torsdagen kunne holdes.

Herredsfogeden i Hassing Herred Christen Madsen Blander, er af lige så liden konduite som vederhæftighed til dommers embede. Herredsfogeden udi Refs Herred Mads Mogensen er af samme beskaffenhed, undtagen han er mere vederhæftig, mens hans oprigtighed derimod des mindre, hvorfor vi ej kunde eragte nogen af den dygtighed og skikkelighed, som dommers embede udkræver. Men i deres sted kunde antages en skikkelig mand Jacob Guestedt, som ved hans studeringer og udenlandsrejser har gjort sig kapabel slige og bedre bestillinger til eders majestæts tjeneste at betjene, om eders majestæt således i nåde behager. Skulle det også allernådigst behage eders kgl. majestæt at anse Jacob Giedsted frem for andre med nåde formedelst han sin tid udi studeringer og mange års rejser udenlands har employeret, så at han pro persona sin livstid måtte nyde 3 herreder, da at Hundborg Herred så længe fulgte Hassing Herred og Refs Herred; mens ellers er det mageligst for undersåtterne at den deling, som allerunderdanigst forslaget er, herefter forbliver.

Af skriverne er Søren Villadsen, herredsskriver i Refs Herred den bedste og vederhæftigste til skrivers embede, at befordres frem for Peder Ejlersen, til dato herredsskriver i Hassing Herred.

I herrederne er Ørum Birk og Skyum Birk, som justitsråd Klingenberg tilholder sig, så og Vestervig Birk, hvoraf fru Cornelia Bichers tilholder sig højheden, mens som en stor del af samme Vestervig Birk i gælds betaling fra fruen er udlagt, da indstilles til eders kgl. majestæts allernådigste resolution om det som fra fruen i gælds betaling er udlagt, ikke bør at svare herefter under herredet, både for eders majestæts interesse skyld, så vidt sagefald og bøder angår, så og for det er venteligt at parterne ved herredstinget herefter ingen uret skal vederfares.

Når foreskrevne 2 herreder på den måde blev sammenlagt, kunne det enten kaldes Sønder Herred i Tye eller og Refs-Hassing Herred, og kunne de længst fraliggendes have 2½ og somme 3 mil til ting.

Morsø
[redigér]

Morsland er ungefær 3 mil lang og 2 mil bred, har hidtildags været afdelt udi 2 herreder.

Sønder Herred og Nørre Herred
[redigér]

hvilke begge tillige med Lunde Birk og Egenø Birk herefter bekvemmelig kan sammenlægges, og at et tinghus betjenes, midt udi landet ved nogle høje, kaldes Harrehøje, imellem Vodstrup og Elsø, hvor ting kunne holdes om mandagen.

Af fogederne som retten nu betjener er Hans Hansen Irup herredsfoged i Sønder Herred, som tilforn af de kgl. kommissærer er bleven reduceret fra byfogeds bestilling i Nykøbing og Jens Rasmussen herredsfoged i Nørre Herred ganske udygtig og uskikkelig. Og som vi vel ved at det er eders majestæts allernådigste intention at herrederne på bedste måde skal indrettes og ved sådanne dygtige og skikkelige personer betjenes, så retten uden nogen billig klage kan vorde administreret; så tør vi ikke understå os eders kgl. majestæt nogen af foreskrevne 2 herredsfogeder til herredsfoged bestilling at rekommandere, mens i deres sted kunne beskikkes Mathias From, forvalter over Dueholms gård og gods, som er en fornuftig og vederhæftig mand og formedelst skikkelighed og gode fornuft formodes, dertil fremfor andre at befordres, så er det venteligt at retten som forsvarligt skal vorde administreret.

Herredsskriveren til begge herrederne er Michel Knudsen, som tillige er byskriver i Nykøbing, er god og dygtig nok ved samme sin bestilling fremdeles at forblive.

Herforuden ligger her i landet tvende små birker kaldes Lund Birk og Egenø Birk, hvoraf godset som proprietærerne har tilholdt sig, er ikkun pantegods fra eders kgl. majestæt af forrige tider, og ikke ved kgl. skøde berettiget, dog siden af panthaverne til andre udlændiske pantsat, hvorfor allerunderdanigst formenes at samme Lund og Egenø Birk bør herefter til eders kgl. majestæts herredsting i Mors at svare og der underlægges.

Når herredet således er indrettet, kan ingen af de længste fra liggende have 1½ mile til ting, og herredet herefter at kaldes Mors Herred.

Læsø
[redigér]

Lessøe er et land, som ligger østen for Vendsyssel i Øster Hav, 4 mil fra Sæby, består af 2 sogne og er et birk, eders kgl. majestæt tilhørig.

Birkefogeden der på landet Niels Brun er tillige skriver, hvorfor det er fornøden at en sær edsvoren tingskriver til birket blev beskikket.


Noter[redigér]

Side 182-191. Se også bemærkningerne side 226-249.