Bavngård-Gudsnap-Hjortlund 1795 Hans Hansen og Giertrud

Skift til: navigering, søgning

Vitterlig gøres hermed, at imellem Ebbe Petersen i Hjortlund på den ene, og hans steddatter Giertrud Terkelsdatter med formynder Hans Jepsen fra Ravning, og med forhåbende kæreste Hans Hansen af Hjortvad på den anden side er indgået og sluttet følgende overladelseskontrakt.

1.

Overlader bemeldte Ebbe Pedersen og afstår fra sig og sine arvinger hans i besid havende 3 parter gårde, nemlig:

  1. ¼ part ejendomsgårdBaumgaard
  2. en anpart af Gudsnap
  3. ½ kongelig fæstegård i Hjortlund

Hvad de 2 første parter gårde angår, så antræder steddatteren Giertrud Terckelsdatter med kæreste Hans Hansen samme straks med besætning og boskaber, levende og død til arv og ejendom imod, at de betaler den derpå hæftende gæld, nemlig 350 rd., siger tre hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, tillige at præstere deraf årlig fra antrædelsens dato af prestando.

Men hvad den halve fæstegård i Hjortlund angår: så besidder og bedriver Ebbe Pedersen samme gård, så længe som han finder sig fornøjet derved, men at holde samme gård i forsvarlig stand og uden gæld, men når han finder ingen behagelighed mere der udi at bedrive gården: så antræder hans steddatter Giertrud Terckelsdatter med kæreste samme gård ligeledes med besætning og boskaber levende og død, intet deraf undtagen i nogen måder, ligesom gården nu er og forefindes;

Derimod skal benævnte steddatter og hendes kæreste Hans Hansen til overladeren Ebbe Pedersen eller hans arvinger udbetale 250 rd., siger to hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, samt at svare og præstere fra antrædelsens dato af samme gård årlig prestando.

2.

Derimod lover og forpligter steddatteren Giertrud Terckelsdatter cum tutore med kæresten Hans Hansen for sig og deres arvinger, at opfylde den 1. § over alle 3 parter gårde i alle sine punkter og meninger sub hypotheca bonorum, men endogså at give deres kære forældre årlig den aftægt som aftægtskontrakten under dags dato endvidere udviser.

At således imellem kontrahenterne er forakkorderet og sluttet, som uryggelig skal holdes og efterkommes, bevidner de med egenhændige underskrift sub renunciatione omnium exceptionum, ombedende de kongelige herredsbetjente samme behage til vitterlighed at ratificere og protokollere kontrakten, som er sluttet Hjortlund d. 8. april, men ekspederetFrøs og Kalvslund Herreders ting i Hygum d. 7. maj 1795.

Ebbe Pedersen

Hans Jepsen som formynder for datteren Giertrud egenhændig tegnet kors. Til vitterlighed Arbo J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. vide hovedbog fol. 364.

[redigér]

Vitterlig gøres hermed, at imellem Ebbe Pedersen i Hjortlund på den ene, og hans steddatter Gertrud Terkelsdatter cum tutore Hans Jepsen fra Ravning og med kæresten Hans Hansen af Hjortvad på den anden side, er indgået og sluttet følgende aftægtskontrakt.

Da stedfaderen Ebbe Petersen har overladt hans ¼ part ejendomsgårdBaumgaard, og den part gård af Gudsnap, tillige hans halve kongelige fæstegård i Hjortlund, til sin tid, når han ikke længere er fornøjet derved at bedrive den længere, så lover og forpligter steddatteren Gertrud Terkelsdatter cum tutore, med hendes kæreste Hans Hansen sub hypotheca bonorum og deres arvinger, at give deres kære forældre Ebbe Pedersen og hustru årlig følgende aftægt, nemlig:

  1. Til husværelse 8 fag grundmuret hus af 12 alens vidde velindrettet med vinduer og døre, ovn og skorsten, loftskud og jernkakkelovn, som forfærdiges og opbygges på Baumgaard, samt med fornøden kålgårdjord derved.
  2. Gives af aftægtsgiveren til aftægtstagerne årlig af bemeldte Baumgaard 4 skipper grøn land til indtægt og rugsæd i aftægtsgiverens egen indtægt, som de forskaffer aftægtstagerne pløjet og dyrket som sit eget, samt fri græs til 2 køer og 4 får som aftægtsgiverne påser som deres eget, årlig 1½ lispund tør flæsk, samt eng til 3 læs , nemlig Gudsnaps eng og den søndre skift vestre sluser (?), årlig til brændsel og varme 10 læs gode tørv, et godt læs klyne, og 2 traver godt lyng af hver gård, som aftægtsgiveren bringer og hjemkører til aftægtshuset i rette tid, som sit eget.
  3. Når aftægtstagerne drager på aftægten giver aftægtsgiveren dem af Hjortlund gård årlig til aftægt 3 tønder rug, 4 skipper boghvedegryn, 2 skipper byggryn, 8 skipper malt, halvparten til mortensdag og halvparten om majdag, tillige 1½ lispund tør flæsk, 2 rd. til 1 lispund hør, hver år om mortensdag.
  4. Aftægtstagerne tager med sig på aftægten fra gården i Hjortlund 2 køer, som aftægtsgiveren alle tider holder vedlige, samt 2 senge, nemlig den næst den bedste, deres egne kister med andre små fornødne redskaber og husgeråd, som ½ øltønde, 1 messing kedel, 1 spand, 1 strippe med mere, samt alle bistader i Hjortlund gården, og aftægtsgiveren skal give dem årlig 3 mark til humle og salt, fri offer og ekstraskat, fri vogn til kirke og købstad og mølle, samt til faderen en sadlet hest i fornøden tilfælde, dog høste og pløjetiden undtagen. Brændevinstøj bruger aftægtstagerne med gårdens besidder til fælles brug.

Hele aftægten bliver stående til den sidstes død og når aftægtstageren ved døden afgår, lader aftægtsgiveren dem kristsømmelig begrave, hvorimod huset såvel som aftægten og alt andet efterladenskaber falder til gårdens besidder tilbage, undtagen de halve bistader og faderens liv- og gangklæder, som skal tilhøre hans brodersøn Anders Jepsen ved Kalvslund Kirke til en fuldkommen arvelod.

At således imellem parterne er forakkorderet og sluttet, som urykkeligt skal holdes og efterkommes, bevidne de med egenhændige underskrift sub renunciatione omnium exceptionum, ombedende de kongelige herredsbetjente samme behage til vitterlighed at ratificere og protokollere kontrakten, som er sluttet Hjortlund den 8. april, men er ekspederetFrøs og Kalvslund Herreders ting i Hygum den 7. maj 1795.

X Hans Jepsens egenhændige tegnede kors. Ebe Pedersen
Til vitterlighed Arbo Kloppenburg

Protokolleret i herredsb. folium 364, og L... Litra B pag. 676 & 677. Datum ut supra. Kloppenburg

Noter[redigér]

B-1795-30, s. 674  og B-1795-31, s. 676

Aftægtskontrakten er desuden gengivet i skifteprotokollen fra 1817, fol. 132. Skifte-132