Kongeå vandingskanaler 1874 indsigelse

Skift til: navigering, søgning
Landvæsenskommissionssagen angående anlægget af 4 vandingskanaler ved Kongeåen mellem Villebøl og Gredstedbro.
Til interessentskabets formænd for vandingsanlægget ved Villebøl.

I henhold til aftalen ved det møde med interessenternes formænd for vandingsanlægget ved Villebøl, som hr. ingeniør-kaptajn Dalgas havde foranlediget hos mig den 14. maj sidstleden for at træffe mindelig overenskomst med hensyn til den protest jeg må vedlægge med dette anlæg eller de fordringer der fra min side må stilles, tillader jeg mig, efter at have overvejet dette anliggende, som jeg nødig ville lægge nogen hindring i vejen for, som pligten til at værne om min ejendom og dermed min og min families subsistens ikke nødvendig påbyder, ærbødigst at underrette interessentskabet om de vilkår som jeg tror at burde stille for at tilstås det tilsigtede anlæg.

  1. Opstemningen i kanalerne må foregå gradvis (?) i den tidforåret, da Kongeåen har mest vandrigdom. Om denne gradvise opstemning der måtte ske ved, at én eller flere stigborde ved stemmeværket nogen tid holdes enten i en vis højde indtil den fulde opstemning sker, måtte nærmere bestemmelser træffes, hvorom forslag imødeses.
  2. Sker der gennembrud ved interessenternes værker, da er interessenterne in solidum ansvarlige for det tab og den tidsspilde, der herved måtte forårsage mig. Tabet ved at mit værk som følge af sådant gennembrud må stå stille, bliver at bestemme til en vis sum for hver time efter nærmere overenskomst, anden skade erstattes efter skøn af dertil af Ribe Herredsret udnævnte mænd. I dette som i ethvert andet tilfælde er jeg berettiget til at henholde mig til formanden for interessentskabets bestyrelse, der på dettes vegne er pligtig at modtage varsel. Det opgives mig hvert år inden opstemningen sker, hvem formanden for bestyrelsen er.
  3. Afløb fra vandledningerne og overrislingen må selvfølgelig ledes tilbage til Kongeåen og derhos ikke føres mere vestlig end til Gredstedbro, således, at jernbanelinjen udgør den vestligste grænse for afløbet tilbage i Kongeåen.
  4. Interessenterne giver, hver gang opstemningen skal begynde, ejeren af Jedsted Mølle 8 dages varsel og underretter ham ligeledes med mindst 24 timers varsel om dets ophør.
  5. Hvilket tab den formindskelse i vandkraften ved min ejendom og den forringende indflydelse på ejendommens værdi i handel og vandel og dermed som pantesikkerhed, et så storartet anlæg og en så betydelig afbenyttelse af Kongeåens vand vil medføre, vil vanskelig kunne afgøres. Men for at fjerne de vanskeligheder og ubehageligheder og fritage interessentskabet for de forsinkelser i anlæggets iværksættelse dette spørgsmåls bedømmelse og afgørelse kunne fremkalde, vil jeg gå ind på at tilbyde at frafalde mine indsigelser og krav mod en affindelsessum, hvilken sum jeg ikke skønner at kunne sætte lavere end 3.500 rd., selvfølgelig når de øvrige under tidbetingelser antages.

Jedsted Mølle, d. 6. juni 1874. H. J. Fogh


[redigér]

Det bemærkes, at jeg i foregående tilskrev hr. ingeniør Brøndsted om dette anliggende, men på en noget mindre udførlig måde og at nærværende min skrivelse bedes betragtet som det forslag jeg ønsker lagt til grund og at jeg således, for så vidt det ikke er ganske overensstemmende med min skrivelse til hr. Brøndsted, bedes denne skrivelse betragtet som berigtiget og yderligere forklaret ved nærværende:

Vedlagt dette forslag har jeg d. 7. juni sendt hr. Brøndsted følgende:

Efter at jeg i fredags den 4. juni havde afsendt min skrivelse til dem angående mit forslag til forlig med interessenterne af vandingsanlægget ved Villebøl, fandt jeg adskillige mangelfulde poster i den som jeg kunne ønske berigtiget og da jeg antog at de før deres afrejse havde fremlagt og overgivet den til interessentskabet, så besluttede jeg at sende en anden mere udførlig skrivelse til formændene for interessentskabet for derved at ophæve den første. I denne anledning rejste jeg i dag hen til P. Bertelsen i Hjortlund for at få skrivelsen omvekslet, men hører af ham at foreningens papirer beror hos dem og er i deres værge. Jeg tillader mig derfor at sende dem indlagte skrivelse, med anmærkning om at denne vedlagte skrivelse af 6. juni må lægges til grund og den af 4. juni bortfalder og kasseres.

Ønskende dem og deres tilkommende brud al den lykke de selv måtte ønske. Jedsted Mølle d. 7. juni 1874. Deres ærb. forbundne H. J. Fogh


[redigér]

Til hr. herredsfoged Gjern, formand for landvæsenskommissionen for kanalanlæggene mellem Villebøl og Gredstedbro.

Med hensyn til fordelingen af den erstatning, som interessentskaberne for kanalerne mellem Villebøl og Gredstedbro skulle udrede til ejeren af Jedsted Mølle, skal jeg herved tillade mig at fremkomme med følgende bemærkninger.

Der kan kun være tale om, at landvæsenskommissionen bestemmer, hvilken part af erstatningssummen der skal udredes af hvert af de to dobbelt-interessentskaber. De enkelte interessentskaber udreder hver halvdelen af det beløb, som de tilsammen skulle betale.

Ved fordeling af erstatningssummen mellem de to dobbeltinteressentskaber bliver der spørgsmål om de tilsvarende vandingskanalers størrelse og beskaffenhed. Arealet er for det østre interessentskab ca. 650 td. land og for det vestre ca. 250 td. land. I disse arealer forefindes de forskellige slags jordbund forholdsvis i samme udstrækning, så at vandingsarealerne kunne betragtes som værende af ens beskaffenhed med hensyn til bestemmelsen af den omhandlede fordeling.

Som tabte for mølle kan man med sikkerhed regne de vandmasser, der fordamper på vandingsarealerne. De to interessentskabers andel i dette tab må betragtes som proportionelle med deres vandingsarealers størrelse. Det er selvfølgelig ligegyldigt om vandet fordamper fra arealer, der ligger møllen nær eller fjernt.

Ved vandets indtrængen i jordbunden kan også opstå vandtab for møllen, for så vidt det i jorden optagne vand ikke søger tilbage til åen, men afledes i dybere jordlag. Der er imidlertid ingen grund til at antage, at vandet lettere skulle søge tilbage til åen, når det optages af jorden i stor afstand fra møllen, end når det optages i nærheden af denne. Dette vandtab må altså også fordeles proportionelt med vandingsarealernes størrelse. I henhold til det anførte vil forholdet imellem anparterne af erstatningsbeløbet blive forne 650 : 250.

Imidlertid kan man med sikkerhed påstå, at de ulemper for møllen, som fremkommer ved kanalernes fyldning og tømning, og som ikke ganske kunne fjernes, bliver i møllens varsel, af hvilken grund de nedre kanaler burde have en noget større anpart af erstatning at udrede, end de ville få, når der alene tages hensyn til vandingsarealernes størrelse. Ved at tillægge disse kanaler en forholdsvis større anpart af erstatningen vil fordelingen af denne blive mere i overensstemmelse med vedkommende interessentskabers egen opsættelse af forholdet, end når der alene tages hensyn til vandingsarealernes størrelse. I henhold hertil foreslås, at det østre interessentskab betaler ⅗ og det vestre ⅖ af erstatningssummen.

Med hensyn til kanalernes fyldning og tømning vil møllerens tarv være tilstrækkeligt varetaget, når det foreskrives interessentskaberne, at fyldningen skal foretages således, at kanalernes vandføring bliver jævnt tiltagende i et tidsrum af f.eks. 8 døgn, og at vandet når kanalerne skulle tømmes udledes jævnt i løbet af eks. 24 timer. Måden, på hvilken dette skal udføres, bliver det interessentskabernes sag at udfinde.

d. 17. oktober 1874, ærbødigst S. Brønsted

Noter[redigér]

Ribe Herredsfoged: Landvæsenskommissionssager mm. B86A-5227.