Ravning 1795 Nis Thomsen ½ kgl. fæstegård

Skift til: navigering, søgning

Vitterligt gøres hermed, at imellem Thomas Nissen i Ravning på den ene og hans ældste søn Nis Thomsen sammesteds, på den anden side, er indgået og sluttet følgende overladelse, samt arvekontrakt.

1.

Overlader og aldeles afstår faderen Thomas Nissen fra sig og sine øvrige arvinger, hans i besid havende ½ kongelige fæstegård i Ravning, med husbygninger, og alt hvad som der udi findes søm- mur- og nagelfast, gødning i gården, såsæden på marken, ager og eng, hede, mose og fælled og alt hvad som i gården findes, uden hvad som aftægtskontrakten nævnes, slet intet deraf undtagen, uden forbehold i nogen måder, og med alt den ret og rettighed til sin søn Nis Thomassen og hans arvinger, således sig gården cum pert. straks antage, gøre sig samme så nyttig og gavnlig, som han selv bedst ved og kan, samt søge fæste derpå.

2.

Derimod lover og forpligter gårdens antager Nis Thomassen for sig og sine arvinger sub hypotheca bonorum, ikke alene at præstere årlig af gården præstanda, men end også at give sine søskende til fædrene og mødrene arv, samt at betale alt gårdens gæld, en årlig sum søskende giver han:

 1. De 2 ældste af sine søstre enhver en skikkelig seng, navnlig a. Jeng og b. Mette Marie Thomasdatter, cum curatoribus, samt enhver af dem 1 kiste, men den yngste navnlig.
 2. Karen Thomasdatter cum cur. en skikkelig halvseng, samt hendes moders kiste, og sine brødre, nemlig:
 3. Iver Thomassen, 19 år gl. om påske 1796.
 4. Peter Thomassen, 16 år gl. om jul a.c.
 5. Anders Thomassen, 13 år gl. til påske 1796
 6. Niels Thomsen, 11 år gl. om påske 1796, cum tut. Peter Petersen Kiems i Harreby, enhver af disse sine brødre en klædning af hjemgjort tøj med brun farve, når de bliver myndig.
Børnene og skal have deres tilflugt til gården så længe de er ugift i sygdomstider med ild, lys og opvartning, og hvad de har behov af dette som huset formår, uden betaling.
De benævnte pigebørn får fri trolovelse af stedets besidder, hvorfor den selv råder, hvor stor den skal være.
Stedets besidder betaler halvparten til børnenes afkald.

At således imellem kontrahenterne nu er forakkorderet og sluttet, som uryggelig skal holdes og efterkommes, bevidner de med egenhændige underskrift sub renunciatione omnium exceptionum, ombedende de kongelige herredsbetjente, samme behage til vitterlighed at ratificere og protokollere kontrakten, som er sluttet Ravning d. 10. nov., men ekspederetFrøs og Kalvslund Herreders ting i Hygum d. 3. dec. 1795.

Thomas Nissen
Nis Thomsen, egenhændig tegnet kors
† Jeng, egenhændig tegnet kors Anders Hansen lavværge
† Mette Maria, egenhændig tegnet kors Anders Hansen lavværge
† Karen Thomasdatter, egenhændig tegnet kors Hans Andersen
Peder Pedersen Kiems, egenhændig tegnet kors
Til vitterlighed J. O. Arbo J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. vid hovedbog fol. 446.


[redigér]

Vitterlig gøres hermed, at imellem Thomas Nissen i Ravning på den ene, og hans ældste søn Nis Thomsen på den anden side, er indgået og sluttet følgende aftægtskontrakt.

Da faderen Thomas Nissen har overladt hans i besid og fæste havende ½ kongelige fæstegård i Ravning efter kontrakten af i dags dato, til sin ældste søn Nis Thomassen, så lover og forpligter sønnen Nis Thomassen, at give sine kære forældre årlig følgende aftægt, nemlig:

 1. Til husværelse 4 fag af den vester hus fra den sønder ende af, med grundmur uden om huset af forsvarlig brændte sten, som sættes af gårdens besiddere forsvarlig i stand, og holdes af ham forsvarlig vedlige med fornøden loftskud, vinduer og døre, med 2 sengesteder afgjort i dørnsen med skodder for, samt skorsten og fri adgang til gårdens besidderes ovn, til at bage brød der udi; til kålgårdsjord dette styk grund, som ligger næst østen gårdens besidderes kålhave til den vej, som går ind af toften, som stedets besiddere holder forsvarlig indhegnet, og leveres af ham årlig gødskning dertil.
 2. Til livets ophold årlig 4 tønder godt tør rug, 6 skipper boghvedegryn, 2 skipper byggryn, 8 skipper malt, halvparten om mikkelsdag og halvparten om majdag, 1 ko levende og aldrig død, som alle tider giver mælk og som stedets besiddere alle tider holder ved lige, og for det første udtager aftægtstagerne den gråbrogede ko, som findes ved gården og skal stå på græs og fodres ved stedets besidderes bedste malkekøer, 3 får med deres yngel som gårdens besiddere ligeledes græsser ved hans egne får, men kun de 3 fårfoder, hvilke får og køer stedets besiddere opvarter, men er aftægtstagerne ikke fornøjet dermed, at stedets besiddere skal fodre fårene, så skal gårdens besiddere forskaffe dem 3 forsvarlige læs , nemlig 2 læs Amay af det stykke eng, som ligger østen Ravning ved Kongeåen fra den øster ende af, og 1 læs kær , 2 trave rughalm, hver knip til 2 lispund, 1 forsvarlig trave havre, og når aftægtstagerne forskaffer dem selv en ko mere, skal stedets besidder være pligtig til at græsse den på fælles græsning og gårdens besiddere skal hente aftægtstageren 2 eller 3 læs på andre marker uden betaling.
 3. Til ildebrændsel årlig 24 læs tørv og 6 læs klyne som gårdens besidder lader grave og rygte og i rette tid hjemkører til aftægtshuset, årlig 2 lispund tør flæsk dansk vægt, fri offer og ekstraskat, 1 rigsdaler til humle og salt, 2 rigsdaler til 1 lispund hør, fri vogn til kirke og købstad, samt møllen, når dette behov gøres.
 4. Aftægtstager tager med sig på aftægten 2 baljer, 1 øltønde, 1 liden håndkedel, 2 træskonaver og andet fornøden boskaber som bruges til fælles, 1 græsle, deres egen seng og kister, og skal gårdens besiddere skaffe aftægtstagerne en seng mere, eller skaffe de 2 yngste drenge en seng, hvorpå de kan ligge i gården, indtil de har været til konfirmation. Endnu tager aftægtstagerne med sig på aftægten 1 jernplade til en kakkelovn, 1 bord, 1 messing fyrbækken.
  I svagheds og sygdoms dage giver gårdens besiddere aftægtstagerne forsvarlig opvartning og pleje, og det står aftægtstagerne frit for, til at flytte med deres aftægt hen hvor de lyster, og er der så noget som ikke til stedets at flyttes, skal det ilægges efter dannemænds god sigende for penge.
  Når en af aftægtstagerne ved døden afgår, falder det halve korn tilbage til stedets besiddere og når de begge ved døden afgår, falder den hele aftægt til gården tilbage igen, og alt som findes efter dem af det som er kommet fra gården, men det som de selv har bekostet på deres aftægt, skal ikke høre gården til. Stedets besidder lader aftægtstagerne ved deres dødelige afgang kristsømmelig begrave efter sognets skik og brug.

At således imellem parterne er forakkorderet og sluttet, som uryggelig skal holdes og efterkommes, bevidner de med egenhændige underskrift sub renunciatione omnium exceptionum, ombedende de kongelige herredsbetjente samme behage til vitterlighed at ratificere og protokollere kontrakten, som er sluttet Ravning d. 10. nov., men ekspederetFrøs og Kalvslund Herreders ting i Hygum d. 3. dec. 1795.

Endnu blev aftalt, at den ko, som aftægtsgiveren skal græssefælled, skal sættes i tøjer når Amay eng er slået, ved gårdens besidderes egne, samt at i fald en af aftægtstagerne skulle dø før det yngste barn var 18 år gl., at hele aftægten skulle blive stående indtil alle børn har opnået deres 18 år. Actum ut supra.

Nis Thomsen egenhændig tegnet kors Thomas Nissen
Til vitterlighed J. O. Arbo J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. vid hovedbog fol. 446.


[redigér]

1795. Das Kirchspiel Calslund.


Nis Thomassen soll seines Vaters Thomas Nissen in Rauning ½ Festehof festen. Kontrakts d. d. 3. Dec. 1795.

1790 erlegte Thomas Nissen 5 rd.

Nis Thomassen bezahlt 3 rd.

Noter[redigér]

B-1795-73 og 1795-74, s. 727