Villebøl-Jernved Kanal 1947 nedlæggelse

Skift til: navigering, søgning
For Ribe Amtsrådskreds, hr. dommer Cortsen, dommerkontoret, Varde.

På en ekstraordinær generalforsamling i vandingsinteressentskabet "Jernved - Villebøl Kanal" den 13. dec. 1947 med eneste punkt på dagsordenen:

'Forslag om at nedlægge vandingskanalen'

vedtoges det at nedlægge vandingskanalen, idet 45 lodsejere med 35 9/12 vandparter stemte for at nedlægge kanalen, medens 16 lodsejere med 9 13/24 vandparter stemte imod at nedlægge den.

Der var mødt 61 interessenter, deraf 11 med fuldmagt. Det samlede antal interessenter udgør 64 med 47 1/24 vandparter.

I henhold til afstemningen skal man anmode landvæsenskommissionen om at behandle og påkende spørgsmålet om interessentskabets likvidation helt eller delvis, idet en del lodsejere ved den øverste del at vandingskanalen fortsat ønsker at bevande deres arealer (jfr. medfølgende skrivelser).

Kommissionen bedes bl.a. behandle spørgsmålet om:

  1. Overdragelse at den fremtidige vedligeholdelse til de kommunale myndigheder af vejbroer, som det i henhold til interessentskabskontrakten påhviler selskabet at vedligeholde.
  2. Eventuel afvikling af interessentskabets forpligtelser overfor Villebøl - Hjortlund vandingsinteressentskab med hensyn til vedligeholdelsen at det fælles stemmeværk i Kongeåen.
  3. Ordning at vandafledningsforholdene fra arealer m.v. omkring kanalen, for så vidt de måtte blive berørt af kanalens nedlæggelse.
  4. Andre spørgsmål, som måtte blive aktuelle ved interessentskabets likvidation.

Man vil være taknemmelig for at få lejlighed til at drøfte sagen med kommissionen, forinden den træder i virksomhed. En nøjere specifikation af de spørgsmål, som ønskes behandlet og påkendt tillige med en indvarslingsliste vil derefter blive tilstillet kommissionen. Interessentskabet garanterer for kommissionens udgifter.

Udskrift af landvæsenskommissionsprotokollen indeholdende interessentskabskontrakt (side 31) og kendelse af 20. nov. 1874 m.v. medfølger.

[redigér]

Forhistorien er i øvrigt følgende:

Kanalen er i høj grad forfalden, og der er, som afstemningen viser, ikke megen interesse for at fortsætte bevandingen.

Der blev på den ordinære generalforsamling den 22. feb. 1947 under punkt 5 på dagsordenen - skal kanalen nedlægges - foretaget en prøveafstemning, der gav som resultat, at 33 interessenter stemte for at ophøre med bevandingen og 17 imod. Derefter vedtoges det at afholde en ny generalforsamling efter den lovbefalede tid på 3 måneder med kanalens nedlæggelsedagsordenen.

[redigér]

Den nye generalforsamling blev afholdt den 31. maj 1947 med dagsorden:

  1. Selskabets likvidation.
  2. Overskæring af kanalen.
  3. Istandsættelse af kanalen.

For selskabets likvidation stemte 35 interessenter, imod stemte 17.

Efter anmodning fra interessentskabet udarbejdede det Danske Hedeselskabs kulturtekniske afdelings kontor i Tønder planer og overslag over kanalens istandsættelse.

[redigér]

Derefter afholdtes på ny generalforsamling den 28. aug. 1947 med dagsorden:

  1. Beretning fra Hedeselskabet.
  2. Kanalens deling.

Efter Hedeselskabets overslag, der forelagdes af distriktsingeniør T. Q. Jacobsen, Tønder, ville det koste ca. 100.000 kr., eventuelt ca. 70.000 kr., at få kanalen sat i forsvarlig stand.

Efter dette forlangtes en ny generalforsamling for påny at tage stilling til kanalens nedlæggelse.

[redigér]

Denne generalforsamling afholdtes den 11. sep. 1947. Her forelagtes atter planerne over kanalens istandsættelse, hvorefter det vedtoges at lade afholde en ny generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen:

'Kanalens nedlæggelse'

Der var 36 interessenter, som stemte for og 17 imod.

[redigér]

Denne generalforsamling afholdtes den 13. dec. 1947 med eneste punkt på dagsordenen: 'Kanalens nedlæggelse'.

Resultatet af afstemningen blev:

45 interessenter med 35 9/12 vandparter stemte for nedlæggelsen og 16 interessenter med 9 13/24 vandparter stemte imod nedlæggelsen.

Forsamlingen vedtog herefter at få en landvæsenskommission nedsat til at ordne det fornødne angående interessentskabets likvidation.

[redigér]

Foranstående efter forhandlingsprotokollen.

Vi skal, som vor sikre overbevisning endvidere anføre, at de mange dræningsarbejder, der i årenes løb er udført langs kanalens løb, trækker vandet af denne, så det sikkert ikke kan give vand nok, selv om kanalen bliver istandsat, og alle interessenter, der vil beholde kanalen, bor ved kanalens udløb fra åen. De agter vistnok at fortsætte på ny, når likvidationen er overstået.

bestyrelsens vegne, Hans Elias Bruun, formand. Jernved pr. Gredstedbro, den 8. dec. 1949.