Bredsted Amt

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Bredsted Amt har kun i perioden 1783-1799 haft særskilt amtmand.

Var ellers forenet med Flensborg Amt eller med Husum Amt.

1772 Gregers Christian Haxthausen (1733-1802)

Søn af grev Christian Frederik Haxthausen (1690-1740) og Margrethe Hedevig Juel, til bl.a. Thienhausen og Eisborn i Nordrhein-Westfalen og Nienfelde i Oldenborg, faderen var oberst i Norge under den Store Nordiske Krig. [1] [2] [3] [4]

Gift 1758 med Louise Charlotte von der Osten (1735-1766), datter af amtmand og direktør for Øresundstolden Wilhelm August von der Osten, som enkemand gift 1767 med Anna Elisabeth Juul (1750-1813), datter af Ove Juul til Ravnholt på Østfyn.

Afløste svigerfaderen som dansk diplomat ved det russiske hof i Sankt Petersborg i de spændte år 1761-1763. Blev efter Struensees fald 1772 amtmand over Flensborg og Bredsted amter.

Var efterfølgende amtmand over Ringsted og Sorø amter, fra 1787 stiftamtmand over Sjællands Stift og 1789-1795 gehejmestatsråd (statsminister).

1783 Gustav Gotthard von Blücher (1737-1808)

Søn af ritmester Christian Friedrich von Blücher og Dorothea Maria von Zülow, Rostock. [5] [6]

Kom som ung til Danmark, var 1756 fændrik i fodgarden, kaptajn 1762 og deltog på fransk side i Syvårskrigens sidste slag. Blev hjemme igen major og kammerherre.

Gift 1769 med Christine Sophie von Castell-Remlingen, f. Holstein-Holsteinborg (1740-1772), enke efter grev Adolph Friedrich Gottlieb von Castell-Remlingen til Lindeved ved Flensborg, og datter af grev Frederik Conrad Holstein-Holsteinborg og Lucia Henriette Blome, Holsteinborg ved Skælskør. Overtog Lindeved med bl.a. hovedgården Høgsbrogård og undeliggende Jedsted Mølle, men frasolgte 10. nov. 1770 Jedsted Mølle og året efter stamparcellen Høgsbrogård og vistnok de øvrige tilliggender ved Ribe, bl.a. i Roager.

Var fra 1770 landfoged i Bredsted. Solgte 1794 Lindeved til kongen.

Tog sin afsked som amtmand 1799 efter fornærmende stridsskrifter mod rentekammeret og overretten i Gottorp.

Levede sine sidste år i Gentofte.

  • Elisabeth Henriette Sophie v. Blücher (1770-1807), g. med Joachim Frederik Bernstorff (1771–1835), blev 1816 dansk gesandt i Wien [7]

1800 Hans Christoph Diederich Victor von Levetzow (1754-1829)

Søn af hofjunker Joachim Diederich von Levetzow og Caroline Louise Wilhelmine Treusch v. Butlar, til Schwiessel, Massow og Butzin øst for Güstrow i Meklenborg. [8] [9]

Gift 1785 med Martha Tillisch (1758-1801), datter af amtmand over Stavanger Amt og generalvejmester Henrik Wilhelm Tillisch. Hun druknede med 2 sønner 30. april 1801 i Lillebælt. Som enkemand gift 1802 med Juliane Marie von Krogh (1773-1848), datter af gehejmekonferensråd Frederik Ferdinand von Krogh og storesøster til general Gerhard Christoph von Krogh.

Blev 1781 kommitteret i Rentekammeret for de islandske, finmarkske og grønlandske sager, 1785 stiftamtmand til Island, 1789 til Kristiansands Stift og 1800 amtmand over Husum og Bredsted amter.