1870 Lov om dampfærgeforbindelse mellem Fredericia og Strib

Skift til: navigering, søgning

Lov om tilvejebringelse af en dampfærgeforbindelse mellem Fredericia og Strib, samt anlæg af en skibsbro ved Nyborg Station
[redigér]

Vi Christian 9. af guds nåde konge til Danmark, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Gør vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.

Imellem Fredericia og Strib stationer tilvejebringes ved hjælp af dampfærger en sådan forbindelse, at jernbanevogne kunne føres over Lillebælt fra den ene af disse stationer til den anden uden omlæsning.

I dette øjemed indrettes ved Strib Station og vest for Fredericia handelshavne for dampfærger. Disse havne sættes ved spor i forbindelse med de nye stationer.

Ved Nyborg Station anlægges ud for stationen en skibsbro, som ved spor sættes i forbindelse med stationen.

Samtlige disse anlæg med tilhørende spor, ind- og udskibningsapparater, dampfærger m.v. tilvejebringes for statens regning.

Indenrigsministeren foranstalter det fornødne med hensyn til anlæggenes udførelse, samt dampfærgernes anskaffelse, drift og vedligeholdelse. Dampskibsforbindelsen bliver i alle henseender at betragte som et led af det jysk-fynske jernbanenet.

§ 2.

Til de omhandlede anlæg samt til anskaffelse af en dampfærge kan anvendes et beløb af 300.000 rd. Af denne sum kan anvendes i finansåret 1870-1871 170.000 rd., hvoraf 60,000 rd. af de jysk-fynske jernbaners reservefond, og i finansåret 1871-1872 130.000 rd. Heri er dog hverken indbefattet erstatning for den grundejendom, der for bestandig bliver at afgive til anlæggene, med påløbne omkostninger af toldgodtgørelse, eller udgifter til kontrollen med anlæggenes udførelse og deslige.

§ 3.

De i §§ 5, 9, 10, og 11 af loven af 10. marts 1861 om anlæg og drift af jernbaner i kongeriget indeholdt bestemmelser finder også anvendelse ved de for afbenyttelsen af færgehavnene ved Fredericia og Strib erlægges ingen skibsvareafgifter. Ved Nyborg erlægges ikke vareafgifter af gods og kvæg, som befordres på den fynske jernbane fra eller til stationer på den sjællandske jernbane, og som føres over Storebælt med de dampskibe, der besørger den regelmæssige overfart, eventuelt med damp.

Derimod er havnen berettiget til at opkræve skibsafgifter og vareafgifter af alt andet gods og kvæg. Denne bestemmelse finder anvendelse såvel på Nyborg Havn som den nye dampskibs-anlægsbro.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Givet i vor kongelige residensstad København, den 28. maj 1870.

Under vor kongelige hånd og segl.
Christian R.

Noter[redigér]

wp:Lillebælt#Infrastruktur. [1]