1969 Lov om veteranbaner

Skift til: navigering, søgning

Lov om veteranbaner
[redigér]

Vi Frederik den niende, af guds nåde konge til Danmark, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.
  1. Ministeren for offentlige arbejder kan give tilladelse til drift af jernbaner, der, fortrinsvis gennem en begrænset persontransport, drives for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål, men ved hvis drift der ikke tilsigtes dækket noget egentligt trafikalt behov (veteranbaner).
  2. Tilladelse efter stk. 1 kræves ikke til drift af veteranbaner, der
§ 2.
  1. Tilladelse efter § 1 kan kun gives til en kommune eller til flere kommuner i fællesskab og kun til kommuner, der ejer den pågældende banestrækning med tilhørende spormaterialer.
  2. Tilladelse kan gives for højst 20 år ad gangen.
  3. Ministeren fastsætter de nærmere betingelser for tilladelsen, bl.a. med hensyn til de sikkerhedsmæssige forskrifter, som skal iagttages ved driften, og det tilsyn hermed, som efter ministerens bestemmelse skal føres.
  4. Ministeren kan betinge tilladelsen af, at tilladelsens indehaver refunderer statskassen udgifterne ved tilsynet.
§ 3.
  1. Ministeren for offentlige arbejder kan godkende aftaler om, at en tilladelse efter § 1 udnyttes af andre end indehaveren i et nærmere fastsat tidsrum og på en nærmere fastsat måde.
  2. Udnyttes en tilladelse af en anden end tilladelsens indehaver, påhviler ansvaret for jernbanens drift efter jernbanelovgivningens almindelige regler såvel tilladelsens indehaver som brugeren.
§ 4.
En tilladelse til at drive veteranbane på en bestemt sporstrækning er ikke til hinder for, at sporet benyttes som privat sidespor til eksisterende stats- eller privatbaner eller udnyttes på anden måde.
Givet på Christiansborg Slot, den 13. marts 1969.
Under vor kongelige hånd og segl. Frederik R.

Noter[redigér]

[1]