Ravning 1813 Peder Pedersen og Maren ½ kgl. fæstegård

Skift til: navigering, søgning

Vitterlig gøres hermed, at imellem Rasch Jacobsen i Ravning, som sælger på den ene, og Peder Pedersen samt kæreste Maren Andersdatter sammesteds på den anden side, er indgået og sluttet følgende købe samt arve- og aftægtskontrakt.

1.

Sælger og aldeles afhænder bemeldte Rasch Jacobsen fra sig og sine arvinger hans hidindtil påboende og i besid og fæste havende kongelige fæstegård med husbygninger og alt hvad der er udi søm- mur- og naglefast findes, al ind- og udbo, ager og enge, og alt hvad der hører og ligger til gården, således til bemeldte Peder Pedersen med kæreste Maren Andersdatter og deres arvinger, at de gården cum pert. må straks antræde, gøre sig samme så nyttig og gavnlig, som de selv bedst ved og kan, og giver dem hermed tilladelse, at søge fæste derpå.

2.

Derimod lover og forpligter køber Peder Pedersen med kæreste Maren Andersdatter for sig og deres arvinger sub hypotheca omnium bonorum, ikke alene at præstere årlig fra antrædelsens dato af gården cum pert. praestanda, men endogså at betale derfor til sælgerens kreditorer den for akkorderede købesum med 700 rd., siger syv hundrede rigsdaler slesvig-holstensk cour., efter obligationens bydelse, samt at betale deraf renterne så længe samme bliver stående i gården.

Og desforuden at give sælgerens 2 døtre, nemlig Birret Marie, 12 år, og Anne Marie, 5 år gl. i rede penge enhver 25 rd., siger fem og tyve rigsdaler slesvig-holstensk cour., og desforuden enhver 1 stor jern bunden grøn ege kiste og en halv ny forsvarlig seng, og enhver efter deres forældre en halv seng når de bliver gift, samt enhver en fyrkiste til at lægge deres klæder udi. Pengene bliver stående i gården uden rente, mod at børnene nyder klæde og føde, indtil de var 18 år gl. men siden forrentes samme. Desforuden nyder børnene uden fri tilflugt til gården så længe de er enlig og ugifte, samt enhver en kirkes klædning.

[redigér]

Desforuden lover og forpligter køberen og kæreste sig ligeledes til sub hypotheca bonorum, at præstere aftægt til Thomas Nissen og hustru (in natura efter aftægtskontrakten d. d. 3. dec. 1795) og forlig d. d. 3. okt. 1799, som hæftergården, og efter aftægtstagernes dødelige afgang nyder sælgeren og hustru da selv samme aftægt in natura fra Thomas Nissen og hustru er tilskreven. Imidlertid nyder Rasch Jacobsen og hustru i gården med gårdens besiddere da udi fornøden ophold og går med dem til mad og mål, hvorimod de i alle mulige måder er til tjeneste med arbejde til gårdens bedrivelse hvad de formår og kan. Endvidere præsterer gårdens besiddere til madame Tiørnelund 2 dags tørvegrøft og 3 dages klynegrøft.

At således imellem kontrahenterne er for akkorderet og sluttet, som uryggelig skal holdes og efterkommes, bevidne de med egenhændige underskrifter sub renunciatione omnium exceptionum, ombedende de kongelige herredsbetjente, samme behage til vitterlighed at ratificere og protokollere kontrakten sluttet Ravning den 6., men ekspederetFrøs og Kalvslund Herreders ting i Hygum den 21. jan. 1813.

Rasch Jacobsen
Bertel Tøgersen i fuldmagt for min fraværende brodersøn Peder Pedersen, som er ved regimentet
in fidem subscriptionum J. Kloppenburg til vitterlighed Bertelsen

vid hovedbog fol. 446.


[redigér]

1813. Das Kirchspiel Lintrup, Dorf Rauning.


Peter Petersen cum sponsa Maren Anders Tochter sollen die halbe Festehöfe des Rasch Jacobsen nach Kontrakt von 21. Jan. 1813 festen.

1806 bezahlte Rasch Jacobsen 3 rd.

Peter Petersen cum sponsa Maren Anders Tochter bezahlen 4 rd. 77 sk.

Noter[redigér]

1813-3, side 422-424. Album