Ravning 1852 Nis P. Lautrup areal 4 td. land

Skift til: navigering, søgning

Vitterligt gøres hermed, at mellem Jens Christian Jensen i Villebøl som sælger, på den ene, og Nis Peter Lautrup af Ravning, som køber, anden side, under dags dato er indgået og sluttet efterstående købekontrakt.

§ 1.

Førbemeldte Jens Christian Jensen sælger og aldeles afstår herved for sig og arvinger med tilladelse af det kongelige ministerium for hertugdømmet Slesvig af 27. jan. dette år til forbindelse med det efter kontrakt af dags dato fra Jens Nissens gård i Ravning købte kådnersted, et areal stor 4 td. 3/16 skp. boniteret til 512/16 skp. således til bemeldte Nis Peter Lautrup, at han det allerede tiltrådte areal med dertil hørende rettigheder for sig og arvinger må gøre sig så nyttig og gavnlig som han bedst ved samt tilladeligt være kan.

§ 2.

Derimod lover og forpligter sig køberen Nis Peter Lautrup, og det for sig og arvinger, ej alene fra tiltrædelsen af at svare, yde og præstere alt hvad af det købte svares, ydes og præsteres bør, men også i velfor akkorderet købesum til sælgeren at betale 160 rd. rm., skriver et hundrede og tresindstyve rigsdaler rigsmønt, men da samme allerede er betalte, så kvitterer sælgeren beformligen derfor med kontraktens underskrift.

§ 3.

I samme handel overlader sælgeren til køberen 600 læs mergel efter den bestemmelse at i hver 9 alen i kvadrat og 1 alen dyb skal indeholdes 6 læs, som bortføres fra mergelgraven i 3 år fra maj 1854. Afrømningen bør af køberen foretages efter ordentlighed.

§ 4.

Endelig bemærkes, at af en gammel fælledsvide, dersom denne er lovlig udlagt til Ravning part, overlades sælgerens part til køberen til fri fæste (?) af samme til det købte land.

§ 5.

Sælgeren leverer det herved solgte areal kvit og fri for hvermands på- og tiltale, samt med et rent folium i skyld- og panteprotokollen.

§ 6.

De med denne kontrakt forbundne omkostninger udredes af begge parter hver med halvdelen.

At således mellem kontrahenterne er indgået og sluttet, bekræfte de med deres egenhændige underskrifter, sømmeligst bedende de kongelige officialer med dem til vitterlighed at underskrive og protokollere denne kontrakt, sluttet Villebøl d. 10. juli 1852 og ekspederet Mikkelborg i det kongelige aktuariat for Frøs og Kalvslund Herreder d. 29. aug. 1854 / 11. jan. 1855.

Nis Peter Lautrup Jens Christian Jensen
In fidem subscript. Holgersen
Til vitterlighed Halberg

Noter[redigér]

Side 566-568. Album

vide III fol. 220.