Villebøl-Ravning 1757 Søren Nissen fæstegård

Skift til: navigering, søgning

Kendes jeg underskrevne Nis Holdensen
Villebøl og hermed for mig og alle min arvinger vitterlig gør, at jeg med fri vilje og velberåd hu, tillige [med min hustrus] —
vilje og samtykke understående dato, for —
heds skyld haver overdraget, min i fæste havende —
gård udi Villebøl tillige med part i Ravning, som jeg også i fæste haver, til min søn Søren Nissen med alle de derpå befindende husbygninger og besætning, både levende og død, inden og uden døre, alt hvad som der udi forefindes, den dertil lagte rugsæd, gøden (?) i gården, mose som haft og hænder, fiskevand og fægang, tørvegrøft og lyngslet, vådt og tørt inden og uden markskel, som findes og forefindes, intet deraf undtagen eller forbeholden i nogen måde, mens samme kan og skal tilhøre bemeldte min søn Søren Nissen med samme fæsteret og rettighed, som jeg det selv nydt, brugt og besiddet haver, på følgende konditioner:

 1. Svarer og betaler bemeldte min søn Søren Nissen alle derpå samme steder fæstende kongelige restancer, samt al anden privat gæld og efterdags præstere af stedet praestanda.
 2. Skal min datter Lena Nisdatter, 19 år gl., med tilsynsværge Jacob Hansen af Store Knorborg, nyde en vinters kost udi gården uden vederlag, og når hun bliver forsynet udi ægteskab, nyder hun udi gården fri trolovelse.
 3. Hvad mine andre børn angår, da formedelst at gården er bebyrdet med kongelige restancer, nyder de ikke noget af gården, til hvilken ende vi også samme kontrakt med egen hånd underskriver og takker vores kære forældre for god opdragelse, svarer hverken, vi eller vores arvinger ingen videre prætention eller udi bemeldte vores fødegård efter dem (?) at gøre.
 4. Skal bemeldte min søn give mig og hustru fornøden klæde
  så godt som vi selv lyster og om vi haver i sinde at drageaftægt forskaffer os min søn eller stedets besidder
  3 fag hus i beboelig stand til køkken og stue med —
  for alt med loftskud, vinduer og døre, jernkakkelovn, sengested, bord og stole med al anden —
  bruges, som aftægtsgiveren holder i forsvarlig stand. —
  malt, 2 skp. byggryn, 6 skp. boghvedegryn, ½ skp., til —
  rigsdaler i penge, 1 ko levende og aldrig død
  svarer aftægtsgiveren samme aftægt (?) —
  ved sine egne, 16 læs tørv og 2 læs klyne [fri adgang] —
  til brønden, bagerovn og brøgersted —
  heste og vogn til mølle og kirke og når aftægtstagerne ved døden afgår, da ligeledes besørges samme af aftægtsgiveren, kristsømmelig til jorden ved sin ægtefælle, da den hele (?) foranskrevne aftægt hjemfalder igen til gården og dens besiddere, undtagen deres livsklæder og hvad de ellers på aftægt sig måtte selv forhverve, som bliver til deling mellem vores børn.

At således mellem os er forakkorderet bevidner vi såvel kontrahenterne, som børnene og formynderne (?) med egenhændig underskrift, tjenestlig bedende rettens betjente samme til vitterlighed vil de behage at underskrive samt —
vorde protokolleret, datum Villebøl d. 5. maj 1757.

Nis Holdensen Søren Nissen
Jacob Hansen Svend Johansen Niels —

rettens vegne til stadfæstelse

H. Daue S. Simonsen

Noter[redigér]

Side 466-467. Album